Ouderbrief Start schooljaar 2021-2022

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

De zomervakantie is bijna voorbij. Hopelijk hebben jullie een fijne vakantie gehad met
elkaar. Maandag begint het nieuwe schooljaar en stromen de kinderen het opgeknapte
schoolgebouw in. Alle vloeren zijn vervangen en alle wanden zijn geschilderd. Ook is de
personeelskamer helemaal heringericht. We kijken ernaar uit de kinderen weer te zien en
hun verhalen te horen. Wij zijn er klaar voor.

Het coronavirus heeft wederom een stempel gedrukt op het afgelopen schooljaar. Gelukkig
konden de kinderen uiteindelijk weer gewoon volledig naar school. Zo gaan we maandag
ook weer vol goede moed van start. Tegelijkertijd realiseren we ons dat het virus toch nog
niet weg is. Tot die tijd zullen wij alles doen wat redelijkerwijs van ons verwacht mag
worden om besmetting en verspreiding tegen te gaan. We hanteren hiervoor het protocol
van de PO-Raad dat op 18 augustus is bijgewerkt. In z’n algemeenheid geldt dat de
afspraken over hygiëne ongewijzigd blijven en dat volwassen in en rond het gebouw 1,5
meter afstand houden. Die afstand hoeven volwassen niet tot kinderen tot 12 jaar te
bewaren en kinderen hoeven dat onderling ook niet te doen.

Een aantal zaken brengen we expliciet onder uw aandacht:

1. We handhaven de gespreide breng- en ophaaltijden

Door gespreide breng- en ophaaltijden te hanteren kan het aantal volwassenen rondom het
schoolgebouw gereguleerd worden. Op onze school houden we vast aan de gespreide
breng- en ophaaltijden die we voor de vakantie hadden, maar met een kleine wijziging hier
en daar. Dat wil dus zeggen:
- De kinderen komen via verschillende ingangen op school:
● De onderbouw wordt door 1 ouder naar de klassendeur (buiten) aan het schoolplein
gebracht. Op het plein wordt 1,5 meter afstand gehouden.
● De middenbouw wordt door 1 ouder naar het hek bij de gymzaal gebracht (aan de
Uiterwaardenstraat) en gaan zelfstandig naar de klas.
Let op: Alleen in de eerste schoolweek komen de leerkrachten van de middenbouw
de kinderen bij het hek halen, zodat we de nieuwe kinderen van groep 3, samen met
de kinderen van groep 4 en 5 naar de klassen kunnen begeleiden.

Groep MBA loopt om 8:10 met de leerkracht naar de klas.

Groep MBB om 8:20
Groep MBC om 8:20
Groep MBD om 8:10

● De bovenbouw komt zelfstandig naar school en gaat via de hoofdingang naar
binnen.
- De kinderen komen op verschillende tijdstippen naar school:
● Onder- en middenbouwers komen tussen 08:10 en 08:30 uur naar school. 08:30
gaat de deur dicht en start de les. Wees dus op tijd.
● Bovenbouwers komen allemaal tussen 08:30 en 08:40 uur naar school.
- De kinderen worden op verschillende tijdstippen opgehaald:
● Onderbouwers worden door 1 ouder opgehaald om 14:50 uur (ma, di, do, vr) en
12:20 uur (wo) bij de de klassendeur (buiten) aan het schoolplein.
● Middenbouwers worden door 1 ouder opgehaald.

MBA 15:00 uur (ma, di, do, vr) / 12:30 uur (wo) hoofdingang
MBB 15:00 uur (ma, di, do, vr) / 12:30 uur (wo) gymhek
MBC 15:10 uur (ma, di, do, vr) / 12:40 uur (wo) gymhek
MBD 15:00 uur (ma, di, do, vr) / 12:30 uur (wo) hoofdingang
Het is heel belangrijk dat je op tijd bij het hek staat!
● Bovenbouwers verlaten zelfstandig de school om 15:10 uur


Het is buitengewoon belangrijk dat elke ouder zich precies houdt aan deze tijden. We weten
zeker dat jullie ons helpen door extra gedisciplineerd te zijn. Gebruik maken van het
schoolplein na school is helaas nog steeds niet mogelijk. Het zou heel fijn zijn als iedereen na
het brengen en ophalen meteen het plein verlaat.

2. We willen zo min mogelijk volwassenen in het schoolgebouw

We laten alleen volwassenen toe tot het schoolgebouw als hun aanwezigheid in het
schoolgebouw noodzakelijk is. Denk aan externe professionals, collega’s van andere scholen,
vrijwilligers, schoonmakers en stagiaires. Dit doen we om de kans op verspreiding beperkt te
houden.

3. Ouders mogen alleen op uitnodiging in de school komen

Aangezien we zo min mogelijk volwassenen in het gebouw willen, kunnen ouders alleen op
onze uitnodiging het gebouw in. Het is voor kleuterouders wel mogelijk op het schoolplein te
komen bij het halen en brengen zolang zij 1,5 meter afstand houden. Daarnaast zullen de
intakegesprekken van de kleuters en de startgesprekken van groep 3 en 6 wel in het
schoolgebouw plaatsvinden. Wij willen u vragen om bij klachten thuis te blijven. We kunnen
altijd overschakelen op een online gesprek.

4. Gevolgen van het testbeleid

Het kan voorkomen dat een leerkracht zich moet laten testen of in quarantaine moet. In die
situatie blijven de leerlingen van de groep thuis en zal afstandsonderwijs verzorgd worden
tot de leerkracht terug kan keren op school. U wordt daar natuurlijk tijdig over geïnformeerd.
Uiteraard zullen we ons best doen om vervanging te regelen als de leerkracht door ziekte
geen afstandsonderwijs kan verzorgen. Als een teamlid of iemand die werkzaamheden voor
de school verricht positief wordt getest, zal met betrokken instanties gekeken worden naar
de consequenties voor de school. De schoolleiding zal dan in overleg met het bestuur een
besluit nemen.

5. Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang, de overblijf, is weer gewoon zoals vanouds. De kinderen mogen
ook weer naar huis gaan om te lunchen. De overblijftijd is van 11:45 uur tot 12:45 uur. Lydia
zal op dinsdag- en donderdagochtend kaarten verkopen voor de deur van de school op het
schoolplein.

6. Leerplicht

In principe verwachten we alle leerlingen die geen ziekteverschijnselen vertonen of negatief
zijn getest, op de eerste schooldag weer op school. In alle gevallen is school verplicht
melding te maken van verzuim bij de leerplicht. De leerplicht zal beoordelen of het verzuim
geoorloofd is.
De aanvraagformulieren voor bijzonder- en/of vakantieverlof zijn te vinden op onze website.
Deze moeten 8 weken van te voren worden ingeleverd bij ons.

7. Leerlingen met ziekteverschijnselen blijven thuis en worden getest.

Leerlingen blijven thuis als ze ziekteverschijnselen vertonen die kenmerkend zijn voor corona
(neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts en/of verminderd ruiken en proeven).
U moet er rekening mee houden dat medewerkers van de school leerlingen naar huis kunnen sturen als zij ziekteverschijnselen vertonen. We begrijpen dat dit ingewikkeld kan zijn, maar discussie daarover is niet mogelijk. De beslisboom die wij hiervoor gebruiken kunt u vinden op onze website.

8. Traktaties

Kinderen mogen weer uitdelen voor hun verjaardag. Ze mogen alleen nog niet de klassen
rond. Hou er bij de traktatie ook rekening mee dat ouders niet mee de school in mogen om de traktatie naar binnen te brengen. Overleg het uitdeelmoment van tevoren met de leerkracht van uw kind.

9. Geplande activiteiten

Aangezien er nog steeds beperkingen gelden voor volwassenen in en om de school kunnen
het geplande starttuinfeest, de informatiebijeenkomst en de inloop niet doorgaan. Naar
verwachting worden de maatregelen 20 september weer herzien. Mocht dat zo zijn, dan
nodigen wij u ter zijner tijd heel graag alsnog uit.

10. Jaarrooster

Er is een fout ontdekt in het jaarrooster dat ik voor de vakantie heb verstuurd. De
zomervakantie van 2022 duurt namelijk een week langer dan dat er nu op het rooster staat,
dus tot en met 28 augustus. Dank voor de oplettendheid!

11. Gymnastiek midden- en bovenbouw

De middenbouw gaat weer terug naar het oude normaal met 2x45min gym in de week. Deze
lessen zullen gegeven worden op maandag en donderdag door Laura die weer terug is van
haar zwangerschapsverlof. Voor de bovenbouw is het leerkrachten en leerlingen erg goed
bevallen om 1x in de week 90min gym te hebben. Dit zetten wij dit jaar daarom voort.
Hieronder volgen de afspraken en het gymrooster zodat u kan zien op welke dag uw kind
gym heeft.

Afspraken:
- tas met gymkleding is verplicht, schoenen zijn gewenst.
- sieraden, horloges en telefoons mogen niet in de gymzaal en moeten thuis of in het
klaslokaal worden gelaten
- lange haren in een staart

Rooster:

Maandag Donderdag Woensdag

08:30-09:15 MBA MBD 08:45-10:15 BBD

09:15-10:00 MBC MBC 10:45-12:15 BBC

10:15-11:00 MBB MBB

11:00-11:45 MBD MBA

12:45-14:15 BBA BBB

U mag van ons verwachten dat wij de ontwikkelingen nauwgezet volgen en daar naar bevind
van zaken op reageren en u daarover uiteraard zo goed mogelijk informeren. Welke situatie
zich ook aandient, wij zullen met elkaar zoeken naar de beste vorm van onderwijs en overleg.
Mocht deze brief vragen of opmerkingen oproepen, schroom dan niet om contact met mij op
te nemen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we het wederom weer goed met elkaar
zullen doen en hebben veel zin in de start van het jaar!

Tot maandag!

Met vriendelijke groeten,
Namens het hele team van de Maas en Waal

Liselore Knigge