Ouderbrief Start schooljaar 2020-2021

Start schooljaar 2020-2021
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

De zomervakantie met een zonovergoten slotakkoord is bijna voorbij. Hopelijk hebben jullie
een fijne vakantie gehad met elkaar. Maandag begint het nieuwe schooljaar en stromen de
kinderen het schoolgebouw in. We kijken ernaar uit ze weer te zien en hun verhalen te
horen. Wij zijn er klaar voor.

Het corona virus heeft een stempel gedrukt op het tweede deel van het vorige schooljaar.
Gelukkig konden de kinderen vanaf 8 juni weer volledig naar school. En zo gaan we
maandag ook weer vol goede moed van start. Tegelijkertijd realiseren we ons allemaal dat
het virus voorlopig nog niet weg is. Totdat er een vaccin beschikbaar is, zullen wij alles doen
wat redelijkerwijs van ons verwacht mag worden om besmetting en verspreiding tegen te
gaan. We hanteren daarvoor nog steeds het protocol van de PO-Raad dat op 1 juli is
bijgewerkt (https://po.lesopafstand.nl). In z’n algemeenheid geldt dat de afspraken over
hygiëne ongewijzigd blijven en dat volwassen in en rond het gebouw 1,5 meter afstand
houden. Die afstand hoeven volwassen niet tot kinderen tot 12 jaar te bewaren en kinderen
hoeven dat onderling ook niet te doen. Echter is er een aantal collega’s op school die wel
afstand moet bewaren van de kinderen door gezondheidsredenen.

Een aantal zaken brengen we expliciet onder uw aandacht:

1. We handhaven de gespreide haal- en brengtijden van voor de vakantie
Hoewel het de bedoeling is dat scholen terugkeren naar hun normale schooltijden, blijft het
nog wel mogelijk de gespreide breng- en haaltijden te handhaven. Op die manier kan het
aantal volwassenen rondom het schoolgebouw gereguleerd worden. Op onze school
houden we voorlopig vast aan de gespreide breng- en ophaaltijden die we voor de vakantie
hadden. Dat wil dus zeggen:
- De kinderen komen via verschillende ingangen op school:
● De onderbouw wordt door 1 ouder naar de klassendeur (buiten) aan het schoolplein
gebracht.
● De middenbouw wordt door 1 ouder naar het hek bij de gymzaal gebracht (aan de
Uiterwaardenstraat) en gaan zelfstandig naar de klas.

Let op: Alleen in de eerste schoolweek komen de leerkrachten van de middenbouw
de kinderen bij het hek halen, zodat we de nieuwe kinderen van groep 3, samen met
de kinderen van groep 4 en 5 naar de klassen kunnen begeleiden.
Groep MBA loopt om 8:10 met de leerkracht naar de klas.
Groep MBB om 8:15
Groep MBC om 8:20
Groep MBD om 8:25
● De bovenbouw komt zelfstandig naar school en gaat via de hoofdingang naar
binnen.
- De kinderen komen op verschillende tijdstippen naar school:
● Onder- en middenbouwers met een een achternaam beginnend met de letter A t/m
K komen tussen 08:10 en 08:20 uur naar school.
● Onder- en middenbouwers met een een achternaam beginnend met de letter L t/m Z
komen tussen 08:20 en 08:30 uur naar school.
● Bovenbouwers komen allemaal tussen 08:30 en 08:40 uur naar school.
- De kinderen worden op verschillende tijdstippen opgehaald:
● Onderbouwers worden door 1 ouder opgehaald om 14:50 uur (ma, di, do, vr) en
12:20 uur (wo) bij de de klassendeur (buiten) aan het schoolplein.
● Middenbouwers worden door 1 ouder opgehaald. Het is heel belangrijk dat je op tijd
bij het hek staat!
MBA/MBB: 15:00 uur (ma, di, do, vr) en 12:30 uur (wo) bij het gymhek
MBC/MBD: 15:10 uur (ma, di, do, vr) en 12:40 uur (wo) bij het gymhek
● Bovenbouwers verlaten zelfstandig de school om 15:15 uur

Het is buitengewoon belangrijk dat elke ouder zich precies houdt aan deze tijden. We weten
zeker dat jullie ons helpen door extra gedisciplineerd te zijn. Gebruik maken van het
schoolplein na school is helaas nog steeds niet mogelijk. Het zou heel fijn zijn als iedereen na
het ophalen en brengen meteen het plein verlaat.

2. We willen zo min mogelijk volwassenen in het schoolgebouw
We laten alleen volwassenen toe tot het schoolgebouw als hun aanwezigheid in het
schoolgebouw noodzakelijk is. Denk aan externe professionals, collega’s van andere scholen,

vrijwilligers, schoonmakers en stagiaires. Dit doen we om de kans op verspreiding beperkt te
houden.

3. Ouders mogen alleen op uitnodiging in de school komen
Aangezien we zo min mogelijk volwassenen in het gebouw willen, kunnen ouders alleen op
onze uitnodiging het gebouw in. Het is voor kleuterouders wel mogelijk op het schoolplein te
komen bij het halen en brengen zolang zij 1,5 meter afstand houden.

4. Gevolgen van het testbeleid
Het kan voorkomen dat een leerkracht zich moet laten testen of in quarantaine moet. In die
situatie blijven de leerlingen van de groep thuis en zal afstandsonderwijs verzorgd worden tot
de leerkracht terug kan keren op school. U wordt daar natuurlijk tijdig over geïnformeerd.
Uiteraard zullen we ons best doen om vervanging te regelen als de leerkracht door ziekte
geen afstandsonderwijs kan verzorgen. Als een teamlid of iemand die werkzaamheden voor
de school verricht positief wordt getest, zal met betrokken instanties gekeken worden naar de
consequenties voor de school. De schoolleiding zal dan in overleg met het bestuur een besluit
nemen.

5. Tussenschoolse opvang
Het is weer toegestaan om tussenschoolse opvang te organiseren. Ook mogen de kinderen
eventueel weer naar huis gaan om te lunchen. De overblijftijd is van 11:45 uur tot 12:45 uur.
Marjolijn zal op dinsdag- en donderdagochtend kaarten verkopen voor de deur van de school
op het schoolplein.
6. Leerplicht
In principe verwachten we alle leerlingen die geen ziekteverschijnselen vertonen of negatief
zijn getest, op de eerste schooldag weer op school. Leerlingen tot 12 jaar die op 17 augustus
korter dan 2 weken geleden zijn teruggekomen uit risicogebieden (aangeduid met oranje of
rood) moeten ook gewoon naar school komen. Gezien hun geringe rol in de verspreiding van
het virus hoeven zij niet in quarantaine.
Er zijn twee uitzonderingen:
a) Voor leerlingen uit een risicogroep of met een gezinslid uit een risicogroep wordt in overleg
met de school en leerplicht gekeken wat de beste oplossing is.
b) Als een gezinslid positief is getest moet een leerling 14 dagen thuis blijven.

In alle gevallen is school verplicht melding te maken van verzuim bij de leerplicht. De
leerplicht zal beoordelen of het verzuim geoorloofd is.

7. Leerlingen met ziekteverschijnselen blijven thuis en worden getest.
Leerlingen blijven thuis als ze ziekteverschijnselen vertonen die kenmerkend zijn voor Corona
(neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts en/of verminderd ruiken en proeven). Ze moeten
dan getest worden. Al in een eerder stadium is een uitzondering gemaakt voor leerlingen in
groep 1/2 die alleen een neusverkoudheid hebben. Tot de testuitslag bekend is, komen
leerlingen niet naar school. Als de test positief is, moet de leerling 7 dagen thuis uitzieken. De
leerling kan weer naar school als hij of zij na die 7 dagen nog 24 uur vrij is van klachten. U
moet er rekening mee houden dat medewerkers van de school leerlingen naar huis kunnen
sturen als zij ziekteverschijnselen vertonen. We begrijpen dat dit ingewikkeld kan zijn, maar
discussie daarover is niet mogelijk.
8. Ventilatie schoolgebouw
De schoolgebouwen van onze stichting worden zo goed mogelijk geventileerd. We zullen
daarbij nauwgezet de aanwijzingen van het kabinet en de adviezen van onze
brancheorganisatie, de PO-Raad, opvolgen.
9. Traktaties
Kinderen mogen weer uitdelen voor hun verjaardag. Ze mogen alleen niet de klassen rond.
Helaas is er geen ruimte voor het inhalen van verjaardagen. Hou er bij de traktatie ook
rekening mee dat ouders niet mee de school in mogen om de traktatie naar binnen te
brengen. Overleg het uitdeelmoment van tevoren met de leerkracht van je kind.

U mag van ons verwachten dat we de ontwikkeling nauwgezet volgen en daar naar bevind
van zaken op reageren. Dat wij u daarover steeds goed informeren, is voor ons
vanzelfsprekend. Welke situatie zich ook aandient, wij zullen met elkaar zoeken naar de beste
vorm van onderwijs en overleg. Mocht deze brief vragen of opmerkingen oproepen, schroom
dan niet om contact met me op te nemen.

Met vriendelijke groeten,


Liselore Knigge