Visie

Onze visie op (montessori)onderwijs.

 

Wij leren kinderen het zelf te doen, waardoor zij verantwoordelijke, zelfstandige wereldburgers worden.

Onze school is een montessorischool; dit dragen wij uit door de leerlingen in keuzevrijheid te laten werken in een voorbereide leeromgeving en zelfstandigheid en zelfredzaamheid te stimuleren. De individuele ontwikkeling is leidraad zodat elk kind zijn/haar eigen pad volgt met de capaciteiten die het kind heeft. Op die manier wordt het onderwijs passend voor ieder kind. Vanuit een vriendelijke, veilige sfeer streven wij ernaar dat kinderen het maximale uit zichzelf halen én dat zij nieuwsgierig en respectvol met hun omgeving om gaan. De school vindt diversiteit en internationalisering een vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs.

‘Leer mij het zelf te doen’ is de kernwaarde van het Montessori onderwijs en onze school. Daarbij is een stimulerende en prikkelende leeromgeving van cruciaal belang. De kinderen kiezen zelf hun werk, werken op eigen niveau, in eigen tempo, alleen of samen. Zo werken de leerlingen aan alle schoolvakken en krijgen ze instructie en begeleiding van bekwame leerkrachten en co-teachers.  Het montessorimateriaal en kennis van de leerlijnen is daarbij een belangrijk richtsnoer. Het werken in samengestelde groepen vraagt van de leerlingen dat zij hulp leren geven en vragen aan de jongere of oudere medeleerlingen en aan de leerkracht. De meerdaagse schoolreisjes bevorderen de saamhorigheid en zelfstandigheid. Door dit alles groeit het zelfvertrouwen waardoor de leerlingen zelfredzamer worden.  

 

Eigentijds onderwijs

 

Een van de belangrijkste kenmerken van montessori onderwijs is het kosmisch onderwijs en opvoeding (KOO). Onder KOO vallen bij ons alle kerndoelen voor ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’. KOO wordt  thematisch aangeboden waarbij de kinderen binnen diverse vakgebieden het betreffende thema onderzoeken. Zo ervaren zij dat vanuit het grotere geheel, het thema, alles met elkaar verbonden is. De kerndoelen bevatten ook onderdelen als duurzaamheid en burgerschap. Dit zijn al van oudsher aspecten waar het montessorionderwijs duidelijk accent op legt en expliciet terug komt in ons onderwijsaanbod. Daarnaast maken wij optimaal gebruik van digitale middelen; om te oefenen, te toetsen, te onderzoeken, vorm te geven en te presenteren.

 

Bekwaam en leergierig team

 

Wij investeren intensief in de kwaliteitsontwikkeling van ons onderwijs. Daarvoor gebruiken wij instrumenten als het leerlingvolgsysteem, zelfevaluaties, visitaties en het kwaliteitsmodel van onze stichting. Wij scholen ons regelmatig op onderwerpen die nodig zijn voor onze ontwikkeling en onderwijs, zodat wij onze vakbekwaamheid onderhouden. Ons team is een lerend team, dat wil zeggen dat wij open staan voor nieuwe ontwikkelingen en daarbij zelfstandig expertise zoeken om vernieuwingen en verbeteringen te implementeren. In ons team werken behalve leerkrachten ook onderwijsassistenten, specialisten voor extra ondersteuning en vakleerkrachten gym en muziek.

Het is belangrijk dat er ruimte is om ons blijvend te ontwikkelen. Dit betekent dat de schoolleider voorwaarden schept voor professionalisering en doorgroeimogelijkheden. De schoolleider biedt daarnaast inspiratie, ondersteuning en vertrouwen zodat de leerkrachten, binnen duidelijke kaders, in ontwikkelteams kunnen werken aan schoolontwikkeling. Door inzet van gespreid leiderschap kunnen talenten van teamleden ingezet worden. In een lerende organisatie kunnen leerkrachten doorgroeien, zowel in bekwaamheid als in functie.

 

Ouders

 

Ouders kiezen voor onze school omdat zij onze waarden delen. Wij zien hen als educatieve partners, d.w.z. wij willen  hen betrekken bij de optimale ontwikkeling van hun kinderen. Wij vragen hun talenten en vaardigheden op school in te zetten wat ten goede komt aan het onderwijs voor alle kinderen. Op onze school spreekt een groeiend aantal ouders en kinderen een andere taal dan het Nederlands. Voor deze ‘internationals’ spannen wij ons in zodat zij het onderwijs in het Nederlands goed kunnen volgen. Wij zorgen dat de ouders weten hoe hun kind op school les krijgt en communiceren hierover met respect voor ieders culturele achtergrond.